Mao komo

 

 

 

ppolin daiumgigi mabasan kuma soki komo.inkassi ba gukomo sokuna abenishangul gumuz atig bagu sudana.gukomo sokina amda dish,Agambela,Asudana gia Benishangul gumuz.in eren akimba mao komo daugi kketin hila kanadogon ishbun.

 

 

Location

       checkoutour site reguraly for updates.

      katukan siga teshin ate kanasu.inkazaba tan kaza batta komo.gibeni kwalam gazabum palumakiki.gi yaba hani paliman dot.ga yabadini ingiba ashin palin ari yabagukomo appo.